CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1/ Thư mời đại hội cô đông năm 2024

2/ Giấy xác nhận tham dự cổ đông thường niên năm 2024

3/ Giấy ủy quyền tham dự cổ đông thường niên năm 2024

4/ Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024

5/ Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024

6/Tờ trình lựa chọn danh sách CTY kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC năm 2024

7/Báo cáo của ban kiểm soát và KQHĐ năm 2023 và phương hướng HĐ năm 2024

8/Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023

9/Tờ trình QTTL thành viên HDQT,BKS năm 2023 và mức chi năm 2024 của CTY

10/Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

11/Đề nghị có ý kiến đối với các ND biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

12/Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024