CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1/ Thư mời đại hội cô đông năm 2023

2/ Giấy xác nhận tham dự cổ đông thường niên năm 2023

3/ Giấy ủy quyền tham dự cổ đông thường niên năm 2023

4/ Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023

5/ Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023

6/ Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2023 CTY CP CẤP NƯỚC SƠN TÂY

7/Tờ trình lựa chọn danh sách CTY kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC năm 2023

8/Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát

9/Tờ trình thông qua BCTC kiểm toắn năm 2022

10/ Tờ trình đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung ĐHCĐ năm 2023

11/Tờ trình lựa chọn danh sách cty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC năm 2023

12/Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023